فارسى
Contact Info
 
Phone: 0098-2166902308
Fax: 0098-2166581533
Secretariat Address:
Email address: info@isbme.org
PostalCode:
Main Page

بسمه تعالي

دعوت چهاردهمینمجمع عمومي عادي انجمن مهندسي پزشكي ايران

 

از اعضای محترم انجمن مهندسی پزشکی ایران دعوت می شود در چهاردهمین جلسه مجمع عمومي عادي انجمن مهندسي پزشكي ايران که در ساعت 10:30صبح روز پنج شنبه مورخ 5/9/1393 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، محل برگزاري كنفرانس مهندسي پزشكي زيستي، تشكيل می شود شرکت نمایند. دستور جلسه:

-          ارایه گزارش مالی و تصویب آن

-          تعیین حق عضویت اعضا

 

 

Designed By : Adak Co